Grad Subotica i Opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka, Kanjiža, Senta i Novi Kneževac su se Sporazumom o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom saglasili da će u cilju zaštite zdravlja stanovništva, očuvanja životne sredine i zaštita voda i zemljišta, kao i kvaliteta vazduha, težiti ostvarenju sledećih ciljeva u upravljanju čvrstim komunalnim otpadom:

 1. prevencija nastajanja otpada,
 2. minimizacija nastajanja otpada na izvoru nastajanja,
 3. ponovno korišćenje otpada,
 4. recikliranje otpada,
 5. iskorištenje otpada za dobijanje energije,
 6. trajno deponovanje otpada i
 7. drugi ciljevi predviđeni Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom.

Prema Sporazumu, a radi realizacije navedenih ciljeva je krajem 2007. godine osnovano Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom «REGIONALNA DEPONIJA» Subotica.

Društvo treba da obavlja naročito sledeće aktivnosti i delatnosti:

 1. Izgradnja i rad nove regionalne sanitarne deponije,
 2. Transport otpada od tansfer (pretovarnih) stanica do regionalne deponije,
 3. Izdvajanje, sakupljanje, i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mestu odlaganja,
 4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
 5. Razvoj i unapređenje sistema za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
 6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnju energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje pre odlaganja na deponiju, i dr.
Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...