Na osnovu člana 17. Ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Bačka Topola, Čoka, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta, Novi Kneževac i Subotica, Skupštinu Društva čine članovi Društva, tj. osnivači, a Članovi Društva učestvuju u radu Društva preko ovlašćenog predstavnika.

Predstavnika imenuje član Društva, odnosno odgovarajući organ člana koji vrši osnivačka prava u Društvu. Svaki član Društva ima po jednog predstavnika u Skupštini koji ima pravo glasa srazmerno udelu člana. Svaki predstavnik ima svog zamenika koji ga u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje.

Ovlašćeni predstavnici i zamenici predstavnika članova Društva:

 1. Grad Subotica: Marina Milošev (član) – predsednik Skupštine Društva, Zlatko Godar (zamenik člana)
 2. Opština Bačka Topola: Oto Nađ (član) – zamenik Predsednika Skupštine Društva, Brindza Deže (zamenik člana)
 3. Opština Čoka: Jagodica Popović (član), Eva Ševenjhazi (zamenik člana)
 4. Opština Kanjiža: Šafranj Atila (član), Balaž Bajtai (zamenik člana)
 5. Opština Mali Iđoš: Radmila Marević (član), Andrea Mračević (zamenik člana)
 6. Opština Senta: Domanj Zoltan (član), Livia Lerinc Kiralj (zamenik člana)
 7. Opština Novi Kneževac: Vesna Krišanov (član), Anita Ung (zamenik)
 1. Nacionalna strategija upravlja otpadom sa programom približavanja Evropskoj uniji – Strategija je usmeravajući pravni akt, kojom je utvrđena državna politika upravljanja čvrstim otpadom, tj. planira i usmerava promene u ključnim segmentima upravljanja otpadom.
 2. Studija prostornog razmeštaja regionalnih deponija i transfer stanica na području AP Vojvodine – Utvrđuje mrežu najpovoljnijih makrolokacija za izgradnju regionalnih deponija, predlog regiona za upravljanje otpadom, makrodispoziciju transfer stanica i transportne pravce unutar predloženih regiona.
 3. Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Bačka Topola – Regionalni plan upravljanja otpadom predlaže mere i aktivnosti koje se odnose na potencijalni porast količina otpada i povećanje nivoa ponovnog korišćenja i reciklaže otpada. Cilj izrade i implementacije Regionalnog plana upravljanja otpadom je uspostavljanje integralnog sistema upravljanja komunalnim otpadom u regionu koji čine opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Čoka, Bačka Topola i Mali Iđoš, uzimajući u obzir sve aspekte upravljanja, od izvora, preko skladištenja i transporta do tretmana i konačne dispozicije, u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije iz Nacionalne strategije upravljanja otpadom, odnosno najsavremenijom praksom i Direktivama Evropske Unije.
 4. Sporazum o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom
 5. Ugovor o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Bačka Topola, Čoka, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta i Subotica
 6. Poslovni plan Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica, za 2013. godinu
 7. I izmena Poslovnog plana Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica, za 2013. godinu 

Grad Subotica i Opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka, Kanjiža, Senta i Novi Kneževac su se Sporazumom o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom saglasili da će u cilju zaštite zdravlja stanovništva, očuvanja životne sredine i zaštita voda i zemljišta, kao i kvaliteta vazduha, težiti ostvarenju sledećih ciljeva u upravljanju čvrstim komunalnim otpadom:

 1. prevencija nastajanja otpada,
 2. minimizacija nastajanja otpada na izvoru nastajanja,
 3. ponovno korišćenje otpada,
 4. recikliranje otpada,
 5. iskorištenje otpada za dobijanje energije,
 6. trajno deponovanje otpada i
 7. drugi ciljevi predviđeni Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom.

Prema Sporazumu, a radi realizacije navedenih ciljeva je krajem 2007. godine osnovano Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom «REGIONALNA DEPONIJA» Subotica.

Društvo treba da obavlja naročito sledeće aktivnosti i delatnosti:

 1. Izgradnja i rad nove regionalne sanitarne deponije,
 2. Transport otpada od tansfer (pretovarnih) stanica do regionalne deponije,
 3. Izdvajanje, sakupljanje, i separacija iskoristivog otpada iz komunalnog otpada, sortiranog na mestu odlaganja,
 4. Priprema ili prerada sekundarnih sirovina i plasman na tržište sekundarnih sirovina,
 5. Razvoj i unapređenje sistema za reciklažu, izgradnja potrebnih objekata i infrastrukture,
 6. Izgradnja postrojenja za kompostiranje, proizvodnju energije iz otpadnog materijala i mehaničko-biološko tretiranje pre odlaganja na deponiju, i dr.

Direktor Društva – Andrea Kikić

Prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta spisak radnih mesta u „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica je sledeći:

 • Stručni saradnik za investicione poslove     (x2)
 • Stručni saradnik za finansijske poslove
 • Stručni saradnik za zaštitu životne sredine
 • Saradnik za administrativne poslove

org sema drustva

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...