Deponije u Srbiji pružaju ružnu sliku:

 • nalaze se u neposrednoj blizini naselja i puteva;
 • višestruko zagađuju životnu sredinu s obzirom da nemaju izolaciju, niti sistem za sakupljanje procednih i ocednih voda, kao ni deponijskih gasova, što vrlo lako dovodi do zagađenja podzemnih voda i vazduha;
 •  predstavljaju lokacije na kojima se otpad odlaže bez bilo kakvog prethodnog tretmana, tako da vetar lako raznosi odloženo smeće;
 • česte su pojave samopaljenja.

 

Pored navedenih činjenica, kapacitet postojećih deponija u Subotici i  u okolnim opštinama je  dovoljan da se na njima odlaže otpad alarmantno kratak period!

 

Rešenje za navedene probleme je izgradnja regionalnog sistema za upravljanje otpadom.

 

Kako bi se dugoročno rešio problem otpada u regionu, grad Subotica i opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac su za svoj region osnovale zajedničko preduzeće „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica čiji je zadatak da izgradi nov, savremeni regionalni sistem za upravljanje otpadom u skladu sa evropskim standardima.

 

Regionalni sistem za upravljanje otpadom čine više elemenata, a to su:

 

 1. Sanitarna deponija
 2. Postrojenje za razdvajanje sekundarnih sirovina
 3. Kompostilište
 4. Sabirni centri
 5. Transfer stanice

 

Regionalna sanitarna deponija će se u sledećem razlikovati od postojećih deponija (smetlišta):

 • Pored sanitarne deponije će se izgraditi postrojenje za izdvajanje sekundarnih sirovina. U ovom postrojenju se razdvaja otpad po vrstama i svojstvima, i na ovaj način ćemo dobiti sekundarne sirovine spremne za presovanje, baliranje i odlaganje u prostor za smeštaj, gde se sirovine odlažu do daljeg slanja u reciklažne centre. Suština postrojenja je da se izdvoji sav otpad koji može da se reciklira, kako bi do tela deponije dospeo samo onaj deo otpada, koji ne može ni za šta drugo da se iskoristi.
 • Telo sanitarne deponije ima nepropusnu podlogu i na ovaj način se sprečava protok procednih voda u zemljište i u podzemne vode. Procedne vode se prikupljaju posebnim drenažnim sistemom i ponovo se koriste za regulaciju vlage same deponije, ovim sistemom se takođe vrši monitoring zagađenja. Eventualni viškovi vode se prerađuju u postrojenju za prečišćavanje otpadnih vode i koriste za popunjavanje bazena za protivpožarnu upotrebu, za pranje vozila, za potrebe kompostilišta i slično.
 • Telo deponije sadrži i sistem za sakupljanje deponijskih gasova (metana) radi sprečavanja negativnih uticaja njihove emisije, koji se može koristiti i za dobijanje električne energije za potrebe centra.
 • U telo sanitarne deponije se odlaže samo OTPAD KOJI NE MOŽE DA SE RECIKLIRA ILI KOMPOSTIRA. Zajedničko odlaganje opasnog otpada sa drugim vrstama otpada na istoj lokaciji nije dozvoljeno.
 • Sanitarna deponija nije izvor neprijatnih mirisa jer se većinski deo organskog otpada kompostira, a ostatak koji se odlaže u telo deponije se prekriva inertnim materijalom svakih 24 sata. Zbog istog razloga ni vetar ne može da raznosi gornji sloj otpada sa deponije.

Izgradnjom sanitarne deponije rešiće se problem otpada u Subotici i okolnim opštinama, stvoriće se uslovi za razvoj ove privredne grane, kao i za otvaranje novih radnih mesta.

 

 

Regionalna sanitarna deponija je potrebna i nama i našoj okolini!

Savremene metode rešavanja problematike obrade otpada na kraju uvek imaju kao produkt određenu količinu otpada koji se dalje ne može obrađivati niti koristiti u druge svrhe, nego se mora deponovati. Iz tog razloga, deponovanje je postalo neizbežan deo svakog tretmana otpada i nametnulo razvoj samog načina na koji se ono danas vrši.

Otpad koji je namenjen za deponovanje, dovozi se na sanitarnu deponiju i odlaže na mesto pripremljeno za odlaganje. Ovaj prostor je tzv. telo deponije. Telo deponije je izdeljeno na kasete i ćelije, čime je omogućeno fazno popunjanje sanitarne deponije.

Telo deponije treba da ima:

 • nepropusnu podlogu,
 • sistem za sakupljanje procednih voda i
 • sistem za sakupljanje deponijskih gasova

Izolacija sanitarne deponije sa HDPE folijom

Izolacija sanitarne deponije sa HDPE folijom

Telo sanitarne deponije u izgradnji

Telo sanitarne deponije u izgradnji

Zatvorena kaseta sanitarne deponije

Zatvorena kaseta sanitarne deponije

“Zelena ostrva” predstavljaju prihvatne platoe za komunalni otpad uopšte, a planirano je da se na ovim prostorima polako uvodi primarna reciklaža.

Stoga je neophodno obezbediti standardne posude, koje bi bile dimenzionisane s obzirom na gustinu naseljenosti oko svake pojedine lokacije. Najlogičnije je pozicionirati “zelena ostrva” kraj saobraćajnica, kako bi se obezbedio lakši pristup vozilima pri sakupljanju otpada.

Poželjno je da su ovi prostori ograđeni, kako bi sprečili raznošenje eventualno prosutog otpada vetrom, odnosno kako bi uklonili loš vizuelni utisak.

.

Zelena ostrva na teritoriji Grada Subotica i opština Čoka, Kanjiža, Senta, Bačka Topola i Mali Iđoš

.

Do kraja 2008.godine „Regionalna deponija” d.o.o. Subotica (u daljem tekstu: Društva) je imalo šest (6) postavljenih „zelenih ostrva” (kontejneri za separatno prikupljanje sekundarnih sirovina) na teritoriji grada Subotica i opštine Mali Iđoš, kao i otpočete su aktivnosti na promociji značaja ponovnog iskorišćavanja otpada i očuvanja životne sredine.

Na osnovu iskustava iz 2008.godine, Društvo je došlo do zaključka da su građani spremni za razvrstavanje otpada u domaćinstvima i da je došlo vreme za postavljanje „zelenih ostrva”, prema programu koje je Društvo izradilo, a koje predviđa postavljanje „zelenih ostrva” u svim većim naseljima regiona.

Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, krajem 2008.godine izvršena je dodatna nabavka „zelenih ostrva”. Nabavku „zelenih ostrva” je finansirao Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Razlozi za uvođenje selekcije otpada i reciklaže su mnogobrojni:

 • smanjenje količina komunalnog otpada, koji se odlaže na deponiju
 • izdvajanje sekundarnih sirovina kao resursa i čuvanje postojećih resursa
 • ušteda energije za proizvodnju
 • smanjenje troškova za dobijanje gotovih proizvoda
 • smanjenje uvoza sirovina
 • zaštita životne sredine, itd.

„Regionalna deponija” d.o.o. Subotica trenutno poseduje ukupno 53 “zelena ostrva”, koja su ustupljena na korišćenje lokalnim javno – komunalnim preduzećima na teritoriji Regiona.

.

U cilju smanjenja transportnih troškova, u opštinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola predviđa se izgradnja transfer stanica. U ovim specifično tehnološki opremljenim objektima vršio bi se pretovar prikupljene količine otpada sa utovarivačem u rolo kontejere, koji bi se potom odvozili do regionalne deponije u Subotici.

Korisno je da transfer stanice budu bliže naseljima koji su najveći generatori otpada u opštinama, a treba ispitati mogućnost njihovog smeštaja na prostor registrovanih smetlišta.

Automatizovana transfer stanica

Automatizovana transfer stanica

Rolo preskontejneri do 32 m3 na šinama

Rolo preskontejneri do 32 m3 na šinama

Sabirni centri su prostori za izdvajanje posebnih tokova otpada, koje obuhvataju prijem i privremeno skladištenje pojedinih komponenti, koje se dalje podrvrgavaju tretmanu različitom od tretmana komunalnog otpada.

U posebne tokove komunalnog otpada ubrajaju se:

 • otpadna ulja,
 • baterije i akumulatori,
 • ambalažni otpad,
 • izvožena vozila,
 • električni i elektronski proizvodi,
 • fluorescentne cevi,
 • PCB/PTC (polihlor-bifenili/polihlor-terfenili),
 • proizvodi koji sadrže azbest.

Osim za izdvajanje posebnih tokova otpada, sabirni centri su prostori namenjeni i za prijem kabastog otpada (koji se u praksi uglavnom sakuplja u sabirnim centrima) i zelenog otpada koji se transportuje u centralnu kompostirnicu.

Sabirni centar 1

Sabirni centar 1

Sabirni centar 2

Sabirni centar 2

Sabirni centar 3

Sabirni centar 3

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...