1. Nacionalna strategija upravlja otpadom sa programom približavanja Evropskoj uniji – Strategija je usmeravajući pravni akt, kojom je utvrđena državna politika upravljanja čvrstim otpadom, tj. planira i usmerava promene u ključnim segmentima upravljanja otpadom.
  2. Studija prostornog razmeštaja regionalnih deponija i transfer stanica na području AP Vojvodine – Utvrđuje mrežu najpovoljnijih makrolokacija za izgradnju regionalnih deponija, predlog regiona za upravljanje otpadom, makrodispoziciju transfer stanica i transportne pravce unutar predloženih regiona.
  3. Regionalni plan upravljanja otpadom za opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Čoka, Mali Iđoš i Bačka Topola – Regionalni plan upravljanja otpadom predlaže mere i aktivnosti koje se odnose na potencijalni porast količina otpada i povećanje nivoa ponovnog korišćenja i reciklaže otpada. Cilj izrade i implementacije Regionalnog plana upravljanja otpadom je uspostavljanje integralnog sistema upravljanja komunalnim otpadom u regionu koji čine opštine Subotica, Senta, Kanjiža, Čoka, Bačka Topola i Mali Iđoš, uzimajući u obzir sve aspekte upravljanja, od izvora, preko skladištenja i transporta do tretmana i konačne dispozicije, u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije iz Nacionalne strategije upravljanja otpadom, odnosno najsavremenijom praksom i Direktivama Evropske Unije.
  4. Sporazum o saradnji opština vezano za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom
  5. Ugovor o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama opština Bačka Topola, Čoka, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta i Subotica
  6. Poslovni plan Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica, za 2013. godinu
  7. I izmena Poslovnog plana Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom “Regionalna deponija” Subotica, za 2013. godinu 
Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...