Sanitama deponija
Sanitarno-tehnički uređen prostor na kome se odlaže čvrsti otpad koji kao materijal nastaje najavnim površinama, u domaćinstvima, u procesu proizvodnje, u prometu ili upotrebi, a koji nema svojstva opasnih materija i ne može se prerađivati, odnosno racionalno koristiti kao industrijska sirovina ili energetsko gorivo. Sanitarna deponija je objekat u kojem su mogući negativni uticaji deponovanja otpada naživotnu sredinu minimalizovani. U tom cilju primenjuju se sledeće mere: primena dnevne prekrivke od inertnog materijala, zaštita površinskih i podzemnih voda od filtrata iz eponije, kontrola (i iskorišćenje) deponijskog gasa, zabrana nekontrolisanog paljenja otpada;

Transfer stanica
Transfer stanica je mesto do kojeg se otpad doprema i privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara pre transporta a drugo mesto radi skladištenja, tretmana iii odlaganja. Planom regionalnog upravljanja otpadomje predviđena izgradnja egionalne sanitarne deponije i tri tranfer stanice za opštine koje su udaljene od regionalne deponije. Osnovni cilj transfer stanica je da smanje transportne troškove. Izgradnja transfer stanica je predviđena u opštinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola;

Klasifikacija otpada
Postupaksvrstavanja otpada, nakon izvršene karakterizacije otpada, na jednu ili više lista otpada koje su utvrđene posebnim propisom, a prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni;

Kompostiranje
Tretman čvrstog organskog otpada koji predstavlja autotermičko i termofilno biološko razlaganje posebno sakupljenog organskog otpada u prisustvu kiseonika i pod kontroiisanim uslovima dejstvom mikroorganizama sa ciljem stvaranja komposta;

Komunalni otpad
Otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sličan otpadu iz domaćinstava (komercijalni otpad), odnosno otpad koji se sakuplja sa određene teritorijalne celine, najčešće opštine, u skladu sa propisima i planovima opštme; Sabirni centri su prostori za izdvajanje dela otpada iz takozvanih “posebnih tokova” i podrazumevaju prijem i privremeno skladištenje određenih komponenti otpada, koje se dalje obrađuju na način različit od obrade klasičnog komunalnog otpada.
Pošto količina izdvojenog otpada posebnih tokova nije velika, pianira se izgradnja sabirnih centara uz transfer stanicu ili kao posebnih objekata uvećim naseljima i gradovima. U sabirnim centrima u najvećoj meri se sakuplja kabasti otpad razne vrste. Pošto će se u sabirnim centrima prikupljati i takozvani zeleni otpad. na ovom prostoru će se vršiti i njegovo usitnjavanje pre transporta u centralno postrojenje za kompostiranie;

Kućni otpad
Otpad iz domaćinstava koji se svakodnevno sakuplja od strane komunalnog preduzeća, kao i posebno sakupljen opasan otpad iz domaćinstava, kabasti otpad baštenski otpad i slično;

Reciklaža
Prerada otpada, u isti ili različiti proizvod, uključujući organsku reciklažu, bez iskorišćenja energije;

Posebni tokovi otpada
U posebne tokove otpada ubrajaiu se: otpadna uija, baterije i akumulatori, ambalažni otpad, izvožena vozila, električni i elektronski proizvodi, proizvodi koji sadrže azbest.

Zelena ostrva
Takozvana „zelena ostrva”, sa tipskim kontejnerima za papir, staklo i PET ambalažu. su mesta na kojima će s postepeno uvoditi primarna reciklaža, odnosno odvajanje otpada na samom izvoru njegovog nastanka. Zelena ostrva” su prva priiika da građani veoma konkretno iskažu svoj stav u odnosu na reciklažu i zaštitu životne okoline.

Zelena ostrva

Zelena ostrva

U prvoj fazi, već sredinom ove godine, na „zelenim ostrvima” će biti postavljena tri tipska kontejnera različite boje za selektivno odvajanje papira,stakla i PET ambalaže. Planom je predviđeno da se „zelena ostrva” postavljaju u blizini saobraćajnica, kako bi se obezbe što lakše sakupljanje otpada.

Kompostiranje je prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost – je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može korisiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo.

Krajnji produkt kompostiranja je kompost različitog kvaliteta koji zavisi od vrste obrađenog otpada. Najkvalitetniji je kompost dobijen od zelenog otpada, koji ima najveću tržišnu vrednost i poljoprivredni proizvođači ga najradije prihvataju za primenu kao prirodni način za prihranjivanje zemljišta. Kompost najlošijeg kvaliteta se dobija kompostiranjem neselektovanog komunalnog otpada, koji je često neprihvatljiv za poljoprivrednu primenu zbog sadržaja raznih primesa neorganskog porekla (staklo, metal, plastika).

Potrebno je postepeno podsticati građane na lokalno kompostiranje u okviru domaćinstava i nuditi mogućnost za kompostiranje po ugovoru, od strane zainteresovanih pojedinaca.

komp1

Bio otpad za kompostiranje

Mobilne kasete za kompostiranje

Mobilne kasete za kompostiranje

Prerada bio otpada

Prerada bio otpada

Statične kasete za kompostiranje

Statične kasete za kompostiranje

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...