Sanitama deponija
Sanitarno-tehnički uređen prostor na kome se odlaže čvrsti otpad koji kao materijal nastaje najavnim površinama, u domaćinstvima, u procesu proizvodnje, u prometu ili upotrebi, a koji nema svojstva opasnih materija i ne može se prerađivati, odnosno racionalno koristiti kao industrijska sirovina ili energetsko gorivo. Sanitarna deponija je objekat u kojem su mogući negativni uticaji deponovanja otpada naživotnu sredinu minimalizovani. U tom cilju primenjuju se sledeće mere: primena dnevne prekrivke od inertnog materijala, zaštita površinskih i podzemnih voda od filtrata iz eponije, kontrola (i iskorišćenje) deponijskog gasa, zabrana nekontrolisanog paljenja otpada;

Transfer stanica
Transfer stanica je mesto do kojeg se otpad doprema i privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara pre transporta a drugo mesto radi skladištenja, tretmana iii odlaganja. Planom regionalnog upravljanja otpadomje predviđena izgradnja egionalne sanitarne deponije i tri tranfer stanice za opštine koje su udaljene od regionalne deponije. Osnovni cilj transfer stanica je da smanje transportne troškove. Izgradnja transfer stanica je predviđena u opštinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola;

Klasifikacija otpada
Postupaksvrstavanja otpada, nakon izvršene karakterizacije otpada, na jednu ili više lista otpada koje su utvrđene posebnim propisom, a prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni;

Kompostiranje
Tretman čvrstog organskog otpada koji predstavlja autotermičko i termofilno biološko razlaganje posebno sakupljenog organskog otpada u prisustvu kiseonika i pod kontroiisanim uslovima dejstvom mikroorganizama sa ciljem stvaranja komposta;

Komunalni otpad
Otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sličan otpadu iz domaćinstava (komercijalni otpad), odnosno otpad koji se sakuplja sa određene teritorijalne celine, najčešće opštine, u skladu sa propisima i planovima opštme; Sabirni centri su prostori za izdvajanje dela otpada iz takozvanih “posebnih tokova” i podrazumevaju prijem i privremeno skladištenje određenih komponenti otpada, koje se dalje obrađuju na način različit od obrade klasičnog komunalnog otpada.
Pošto količina izdvojenog otpada posebnih tokova nije velika, pianira se izgradnja sabirnih centara uz transfer stanicu ili kao posebnih objekata uvećim naseljima i gradovima. U sabirnim centrima u najvećoj meri se sakuplja kabasti otpad razne vrste. Pošto će se u sabirnim centrima prikupljati i takozvani zeleni otpad. na ovom prostoru će se vršiti i njegovo usitnjavanje pre transporta u centralno postrojenje za kompostiranie;

Kućni otpad
Otpad iz domaćinstava koji se svakodnevno sakuplja od strane komunalnog preduzeća, kao i posebno sakupljen opasan otpad iz domaćinstava, kabasti otpad baštenski otpad i slično;

Reciklaža
Prerada otpada, u isti ili različiti proizvod, uključujući organsku reciklažu, bez iskorišćenja energije;

Posebni tokovi otpada
U posebne tokove otpada ubrajaiu se: otpadna uija, baterije i akumulatori, ambalažni otpad, izvožena vozila, električni i elektronski proizvodi, proizvodi koji sadrže azbest.

Zelena ostrva
Takozvana „zelena ostrva”, sa tipskim kontejnerima za papir, staklo i PET ambalažu. su mesta na kojima će s postepeno uvoditi primarna reciklaža, odnosno odvajanje otpada na samom izvoru njegovog nastanka. Zelena ostrva” su prva priiika da građani veoma konkretno iskažu svoj stav u odnosu na reciklažu i zaštitu životne okoline.

Zelena ostrva

Zelena ostrva

U prvoj fazi, već sredinom ove godine, na „zelenim ostrvima” će biti postavljena tri tipska kontejnera različite boje za selektivno odvajanje papira,stakla i PET ambalaže. Planom je predviđeno da se „zelena ostrva” postavljaju u blizini saobraćajnica, kako bi se obezbe što lakše sakupljanje otpada.

“Zelena ostrva” predstavljaju prihvatne platoe za komunalni otpad uopšte, a planirano je da se na ovim prostorima polako uvodi primarna reciklaža.

Stoga je neophodno obezbediti standardne posude, koje bi bile dimenzionisane s obzirom na gustinu naseljenosti oko svake pojedine lokacije. Najlogičnije je pozicionirati “zelena ostrva” kraj saobraćajnica, kako bi se obezbedio lakši pristup vozilima pri sakupljanju otpada.

Poželjno je da su ovi prostori ograđeni, kako bi sprečili raznošenje eventualno prosutog otpada vetrom, odnosno kako bi uklonili loš vizuelni utisak.

.

Zelena ostrva na teritoriji Grada Subotica i opština Čoka, Kanjiža, Senta, Bačka Topola i Mali Iđoš

.

Do kraja 2008.godine „Regionalna deponija” d.o.o. Subotica (u daljem tekstu: Društva) je imalo šest (6) postavljenih „zelenih ostrva” (kontejneri za separatno prikupljanje sekundarnih sirovina) na teritoriji grada Subotica i opštine Mali Iđoš, kao i otpočete su aktivnosti na promociji značaja ponovnog iskorišćavanja otpada i očuvanja životne sredine.

Na osnovu iskustava iz 2008.godine, Društvo je došlo do zaključka da su građani spremni za razvrstavanje otpada u domaćinstvima i da je došlo vreme za postavljanje „zelenih ostrva”, prema programu koje je Društvo izradilo, a koje predviđa postavljanje „zelenih ostrva” u svim većim naseljima regiona.

Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, krajem 2008.godine izvršena je dodatna nabavka „zelenih ostrva”. Nabavku „zelenih ostrva” je finansirao Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Razlozi za uvođenje selekcije otpada i reciklaže su mnogobrojni:

  • smanjenje količina komunalnog otpada, koji se odlaže na deponiju
  • izdvajanje sekundarnih sirovina kao resursa i čuvanje postojećih resursa
  • ušteda energije za proizvodnju
  • smanjenje troškova za dobijanje gotovih proizvoda
  • smanjenje uvoza sirovina
  • zaštita životne sredine, itd.

„Regionalna deponija” d.o.o. Subotica trenutno poseduje ukupno 53 “zelena ostrva”, koja su ustupljena na korišćenje lokalnim javno – komunalnim preduzećima na teritoriji Regiona.

.

palicgreen405-06-2009

Mesna zajednica Palić bila je jedna od prvih koja se  tokom 2008. godine uključila u projekat „Regionalne deponije” d.o.o. Subotica u vezi sa selektivnim prikupljanjem otpada. Na Međunarodni dan ekologije 05.06.2009. godine predata su još dva  zelena ostrva, jedno u OŠ «Miroslav Antić» na Paliću i pored samousluge na raskršću ulica Luke dr Mardešić i Rogaške. Pročitaj ceo članak »

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...