Deponije u Srbiji pružaju ružnu sliku:

 • nalaze se u neposrednoj blizini naselja i puteva;
 • višestruko zagađuju životnu sredinu s obzirom da nemaju izolaciju, niti sistem za sakupljanje procednih i ocednih voda, kao ni deponijskih gasova, što vrlo lako dovodi do zagađenja podzemnih voda i vazduha;
 •  predstavljaju lokacije na kojima se otpad odlaže bez bilo kakvog prethodnog tretmana, tako da vetar lako raznosi odloženo smeće;
 • česte su pojave samopaljenja.

 

Pored navedenih činjenica, kapacitet postojećih deponija u Subotici i  u okolnim opštinama je  dovoljan da se na njima odlaže otpad alarmantno kratak period!

 

Rešenje za navedene probleme je izgradnja regionalnog sistema za upravljanje otpadom.

 

Kako bi se dugoročno rešio problem otpada u regionu, grad Subotica i opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac su za svoj region osnovale zajedničko preduzeće „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica čiji je zadatak da izgradi nov, savremeni regionalni sistem za upravljanje otpadom u skladu sa evropskim standardima.

 

Regionalni sistem za upravljanje otpadom čine više elemenata, a to su:

 

 1. Sanitarna deponija
 2. Postrojenje za razdvajanje sekundarnih sirovina
 3. Kompostilište
 4. Sabirni centri
 5. Transfer stanice

 

Regionalna sanitarna deponija će se u sledećem razlikovati od postojećih deponija (smetlišta):

 • Pored sanitarne deponije će se izgraditi postrojenje za izdvajanje sekundarnih sirovina. U ovom postrojenju se razdvaja otpad po vrstama i svojstvima, i na ovaj način ćemo dobiti sekundarne sirovine spremne za presovanje, baliranje i odlaganje u prostor za smeštaj, gde se sirovine odlažu do daljeg slanja u reciklažne centre. Suština postrojenja je da se izdvoji sav otpad koji može da se reciklira, kako bi do tela deponije dospeo samo onaj deo otpada, koji ne može ni za šta drugo da se iskoristi.
 • Telo sanitarne deponije ima nepropusnu podlogu i na ovaj način se sprečava protok procednih voda u zemljište i u podzemne vode. Procedne vode se prikupljaju posebnim drenažnim sistemom i ponovo se koriste za regulaciju vlage same deponije, ovim sistemom se takođe vrši monitoring zagađenja. Eventualni viškovi vode se prerađuju u postrojenju za prečišćavanje otpadnih vode i koriste za popunjavanje bazena za protivpožarnu upotrebu, za pranje vozila, za potrebe kompostilišta i slično.
 • Telo deponije sadrži i sistem za sakupljanje deponijskih gasova (metana) radi sprečavanja negativnih uticaja njihove emisije, koji se može koristiti i za dobijanje električne energije za potrebe centra.
 • U telo sanitarne deponije se odlaže samo OTPAD KOJI NE MOŽE DA SE RECIKLIRA ILI KOMPOSTIRA. Zajedničko odlaganje opasnog otpada sa drugim vrstama otpada na istoj lokaciji nije dozvoljeno.
 • Sanitarna deponija nije izvor neprijatnih mirisa jer se većinski deo organskog otpada kompostira, a ostatak koji se odlaže u telo deponije se prekriva inertnim materijalom svakih 24 sata. Zbog istog razloga ni vetar ne može da raznosi gornji sloj otpada sa deponije.

Izgradnjom sanitarne deponije rešiće se problem otpada u Subotici i okolnim opštinama, stvoriće se uslovi za razvoj ove privredne grane, kao i za otvaranje novih radnih mesta.

 

 

Regionalna sanitarna deponija je potrebna i nama i našoj okolini!

Sanitama deponija
Sanitarno-tehnički uređen prostor na kome se odlaže čvrsti otpad koji kao materijal nastaje najavnim površinama, u domaćinstvima, u procesu proizvodnje, u prometu ili upotrebi, a koji nema svojstva opasnih materija i ne može se prerađivati, odnosno racionalno koristiti kao industrijska sirovina ili energetsko gorivo. Sanitarna deponija je objekat u kojem su mogući negativni uticaji deponovanja otpada naživotnu sredinu minimalizovani. U tom cilju primenjuju se sledeće mere: primena dnevne prekrivke od inertnog materijala, zaštita površinskih i podzemnih voda od filtrata iz eponije, kontrola (i iskorišćenje) deponijskog gasa, zabrana nekontrolisanog paljenja otpada;

Transfer stanica
Transfer stanica je mesto do kojeg se otpad doprema i privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara pre transporta a drugo mesto radi skladištenja, tretmana iii odlaganja. Planom regionalnog upravljanja otpadomje predviđena izgradnja egionalne sanitarne deponije i tri tranfer stanice za opštine koje su udaljene od regionalne deponije. Osnovni cilj transfer stanica je da smanje transportne troškove. Izgradnja transfer stanica je predviđena u opštinama Kanjiža, Senta i Bačka Topola;

Klasifikacija otpada
Postupaksvrstavanja otpada, nakon izvršene karakterizacije otpada, na jednu ili više lista otpada koje su utvrđene posebnim propisom, a prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj nameni;

Kompostiranje
Tretman čvrstog organskog otpada koji predstavlja autotermičko i termofilno biološko razlaganje posebno sakupljenog organskog otpada u prisustvu kiseonika i pod kontroiisanim uslovima dejstvom mikroorganizama sa ciljem stvaranja komposta;

Komunalni otpad
Otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sličan otpadu iz domaćinstava (komercijalni otpad), odnosno otpad koji se sakuplja sa određene teritorijalne celine, najčešće opštine, u skladu sa propisima i planovima opštme; Sabirni centri su prostori za izdvajanje dela otpada iz takozvanih “posebnih tokova” i podrazumevaju prijem i privremeno skladištenje određenih komponenti otpada, koje se dalje obrađuju na način različit od obrade klasičnog komunalnog otpada.
Pošto količina izdvojenog otpada posebnih tokova nije velika, pianira se izgradnja sabirnih centara uz transfer stanicu ili kao posebnih objekata uvećim naseljima i gradovima. U sabirnim centrima u najvećoj meri se sakuplja kabasti otpad razne vrste. Pošto će se u sabirnim centrima prikupljati i takozvani zeleni otpad. na ovom prostoru će se vršiti i njegovo usitnjavanje pre transporta u centralno postrojenje za kompostiranie;

Kućni otpad
Otpad iz domaćinstava koji se svakodnevno sakuplja od strane komunalnog preduzeća, kao i posebno sakupljen opasan otpad iz domaćinstava, kabasti otpad baštenski otpad i slično;

Reciklaža
Prerada otpada, u isti ili različiti proizvod, uključujući organsku reciklažu, bez iskorišćenja energije;

Posebni tokovi otpada
U posebne tokove otpada ubrajaiu se: otpadna uija, baterije i akumulatori, ambalažni otpad, izvožena vozila, električni i elektronski proizvodi, proizvodi koji sadrže azbest.

Zelena ostrva
Takozvana „zelena ostrva”, sa tipskim kontejnerima za papir, staklo i PET ambalažu. su mesta na kojima će s postepeno uvoditi primarna reciklaža, odnosno odvajanje otpada na samom izvoru njegovog nastanka. Zelena ostrva” su prva priiika da građani veoma konkretno iskažu svoj stav u odnosu na reciklažu i zaštitu životne okoline.

Zelena ostrva

Zelena ostrva

U prvoj fazi, već sredinom ove godine, na „zelenim ostrvima” će biti postavljena tri tipska kontejnera različite boje za selektivno odvajanje papira,stakla i PET ambalaže. Planom je predviđeno da se „zelena ostrva” postavljaju u blizini saobraćajnica, kako bi se obezbe što lakše sakupljanje otpada.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...