Upravljanje otpadom je uređeno velikim brojem zakona i drugih propisa (preko 30). Ovde će biti pomenuti samo osnovni propisi koji regulišu ovu oblast i koji se primenjuju:

1. ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon i 72/2009 – dr. zakon), kojim se utvrđuju načela zaštite životne sredine. Upravljanje otpadom sprovodi se po propisanim uslovima i merama postupanja sa otpadom u okviru sistema sakupljanja, transporta, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle njihovog zatvaranja.

2. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu -SEA (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004), kojim se uređuju uslovi, način i postupak vršenja procena uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu, radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova i programa.

3. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu – EIA (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009), kojim se između ostalog uređuje postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

4. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine – IPPC (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004), kojim se uređuju uslovi za postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koji mogu imati negativne posledice na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalno dobro, vrste aktivnosti postrojenja, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontroli zagađivanja životne sredine.

5. Zakon o komunalnim delatnostima (”SL. Glasnik RS” br. 16/97 i 42/98) kojim se određuju komunalne delatnosti i uređuju opšti uslovi i način njihovog obavljanja, uređuje organizovanje i obavljanje komunalnih delatnosti.

6. Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009), kojim se uređuje planiranje i organizacija upravljanja otpadom, mere postupanja sa otpadom pri sakupljanju, transportu, skladištenju, ponovnom iskorišćavanju, tretmanu i odlaganju, upravljanje posebnim tokovima otpada, nadzor i druga pitanja.

Zakon o zaštiti životne sredine, zakoni EIA, SEA i IPPC su apsolutno harmonizaovani sa odgovarajućom legislativom EU.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...