Na radnom doručku za novinare, koji je organizovalo preduzeće “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica uz podršku projekta Evropske unije, predstavnici medija su upoznati sa napretkom projekta, informisani o konkretnim aktivnostima i stepenu podrške Evropske unije u izgradnji infrastrukture i razvoju kapaciteta preduzeća za buduće upravljanje ovim kompleksnim sistemom.

 

“Izgradnjom regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotici, Vlada Republike Srbije će biti značajno bliže ispunjenju obaveza na koje se obavezala procesom pristupanja Srbije Evropskoj Uniji u delu životne sredine. Biće to deveti regionalni sistem za upravljanje otpadom od ukupno 26 planiranih i doprineće ispunjenju pravnog okvira Evropske Unije za upravljanje otpadom i odlaganje na deponije. Međutim, ono što je mnogo važnije, omogućiće bezbedno odlaganje komunalnog otpada za 260 000  naših građana, uz očuvanje zemljišta, vode, vazduha i zdravlja”, rekla je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai je naglasio da je ovo jedna od najznačajnijih investicija u ovom regionu i da je konkretno ovaj projekat veliki izazov jer je potrebno pristupiti reorganizaciji kompletnog sistema upravljanja otpadom, te da će građani koji žive na teritoriji Grada Subotica i u opštinama Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, morati da menjaju navike.

 

“Implementacijom projekta “Izgradnja regionalne deponije u Subotici” u Srbiji će prvi put biti primenjen celoviti sistem konačnog zbrinjavanja komunalnog otpada prema standardima Evropske unije i u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom 2010-2019 Republike Srbije”, rekla je Andrea Kikić, direktor preduzeća “Regionalna deponija”, podsećajući da su radovi na izgradnji regionalne deponije počeli 27. Jula 2015. godine. Ona je i najavila organizovanu posetu gradilištu za 23. novembar 2015.  godine, kojoj će prisustvovati i šef Delegacije EU u Srbiji NJ.E. Majkl Devenport i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

 

Finansijska podrška EU, u iznosu od 19,5 miliona evra (82%) usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća u Subotičkom regionu.  Vlada Republike Srbije učestvuje u izgradnji komponenti Regionalne deponije sa 3,2 miliona evra (13,50%), dok će milion evra (4,5%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona.

Subotica, 9. novembar 2015.

Preuzimanje: Hronologija realizovanih aktivnosti

RD_RWMC_09112015_SU RD_RWMC_09112015_SU_1 RD_RWMC_09112015_SU (3) RD_RWMC_09112015_SU (2)

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji je objavila najavu tendera za nadzor nad radovima na izgradnji regionalnog sistema za upravljanje otpadom za Subotički Region kao i najavu tendera za izgradnju regionalne deponije.

Najava tendera se nalazi na sledećem linku:

Construction of the regional waste management centre for Subotica district

 

Delegacija EU

 

logo manji 

Obezbeđena su sredstva za izgradnju regionalnog sistema za upravljanje otpadom i za nabavku opreme u iznosu od 17 miliona eura iz IPA Fonda (za regionalnu deponiju /2 kasete/ sa linijom za razvrstavanje i kompostanom, upravnom zgradom, unutrašnjom saobraćajnicom, kao i za izgradnju transfer stanica, za nabavku opreme za deponiju i transfer stanice i za troškove nadzora).

 

Nakon obezbeđivanja sredstva iz IPA Fonda, podnet je zahtev za obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za realizaciju projekta Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Fond za zaštitu životne sredine je Društvu dodelio sredstva u iznosu od 446.032.000,00 dinara u svrhu sufinansiranja projekta “Izgradnja subotičkog regiona za upravljanje otpadom“. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.339.969.176,00 dinara, što znači da će se iz Budžeta Republike Srbije finansirati 19,06 %, od celokupnog iznosa.

 

Glavni projekat regionalne deponije u Subotici – faza I sastoji se od sledećih knjiga:

 

Knjiga I – Lokacijska dozvola, administracijska dokumentacija i opšti podaci o regionalnoj deponiji

Knjiga II – Glavni projekat tela sanitarne deponije – Faza I

Knjiga III – Glavni projekat puteva i platoa na regionalnoj deponiji

Knjiga IV – Glavni projekat prečistača otpadnih voda

Knjiga V – Glavni projekat objekata ulazno – izlazne zone

Knjiga VI  – Glavni projekat vodovoda, kanalizacije i protivpožarne zaštite

Knjiga VII – Glavni projekat mašinske opreme i instalacija

Knjiga VIII – Glavni projekat elektroenergetskih instalacija i sistema upravljanja

Knjiga IX – Glavni projekat hortikulturnog uređenja

Knjiga X – Glavni projekat kompostilišta

Knjiga XI – Glavni projekat postrojenja za spaljivanje biogasa

Knjiga XII – Glavni mašinski projekat centralnog toplovodnog grejanja upravne zgrade

Knjiga XIII – Glavni projekat zaštite od požara za regionalnu deponiju Subotica

 

logo manji

logo manjiPodršku u pripremi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju regionalne deponije u Subotici dao je „Project Preparation Facility 3“ (projekat finansiran iz IPA Fonda).

 

27.09.2011.g. podnet je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. 23.11.2011.g. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine doneo je Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Subotičke regionalne sanitarne deponije.

 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu regionalne deponije u Subotici izrađena je od strane stručnjaka tima „Project Preparation Facility 3“ i „Hidrozavod DTD“ AD Novi Sad a ista je završena dana 29.05.2012.g.

 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je sproveo javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu regionalne deponije u Subotici u prostorijama Gradske kuće u Subotici i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

 

Nakon sprovedenog javnog uvida 27.06.2012. godine održana je javna rasprava u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu.

 

U periodu avgust-oktobar 2012.g. izvršena je dorada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa pristiglim mišljenjima zainteresovane javnosti i primedbama Tehničke komisije.

 

Dana 07.11.2012.g. obezbeđena je saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za regionalnu deponiju.

Untitled Document
Átváltok magyar nyelvre:

Reciklaža


Sanitarne deponije


Reklamni spot


Aktuelna anketa

Da li vi reciklirate?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...